Improvisations Synonyms

Something improvised
(Noun)