Gibibyte Synonyms

A unit of information equal to 1024 mebibytes or 2^30 (1,073,741,824) bytes
(Noun)
Synonyms:
  1. gigabyte
  2. g
  3. gb
  4. gib