Genus Zerumbet Synonyms

Perennial rhizomatous herbs of Asia and Australia and Polynesia having ginger-scented rhizomes
(Noun)