Framboise Synonyms

fpäōbwȧz
The common European raspberry; fruit red or orange
(Noun)