Ficus Diversifolia Synonyms

Shrub or small tree often grown as a houseplant having foliage like mistletoe
(Noun)