Economies Synonyms and Antonyms

An example of economy, sense 2
(Noun)
Thrifty administration
(Noun)
Antonyms:
  1. wastes