Comas Synonyms

Synonyms:
(Noun)
  1. catalepsies
  2. slumbers
  3. sleeps
  4. lethargies
  5. trances
  6. hypnoses
  7. seizures
  8. blackouts