Ballyhoos Synonyms

Blatant or sensational promotion
(Noun)