Apolune Synonyms and Antonyms

ăpə-lo͝on
Apoapsis in orbit around the moon
(Noun)
Synonyms:
  1. aposelene
Antonyms:
  1. perilune
  2. periselene