Zaharias Synonyms

Outstanding United States athlete (1914-1956)
(Noun)