Turdus Merula Synonyms

Common black European thrush
(Noun)