Symbolisms Synonyms

Synonyms:
(Noun)
  1. typologies
  2. analogies