Subdivision Zygomycota Synonyms

Division of fungi having sexually produced zygospores
(Noun)