Sphragistic Synonyms

Synonyms:
  1. otarine
  2. phocine
  3. pinnepedian