Sightseeing Tour Synonyms

Synonyms:
  1. bus tour
  2. rubberneck tour
  3. sight-seeing
  4. sightseeing excursion
  5. tour
  6. walking tour