Rete Malpighii Synonyms

The innermost layer of the epidermis
(Noun)