Prehistoric-man Synonyms

Synonyms:
(Noun)
  1. australopithecus
  2. gigantopithecus
  3. oreopithecus
  4. paranthropus
  5. pithecanthropus
  6. plesianthropus
  7. sinanthropus
  8. zinjanthropus