Phoneys Synonyms

One who fakes
(Noun)
Synonyms:
  1. humbugs
  2. fakes
A fraudulent imitation
(Noun)