Naples Garlic Synonyms

European onion with white flowers
(Noun)