Great White Heron Synonyms

Widely distributed Old World white egret
(Noun)
Synonyms:
  1. American egret
  2. Casmerodius albus
  3. Egretta albus
Large white heron of Florida and the Florida Keys
(Noun)
Synonyms:
  1. Ardea occidentalis