Friskiest Synonyms and Antonyms

Spirited
(Adjective)
Synonyms:
  1. liveliest
  2. gayest
Antonyms:
  1. demurest