First Baron Tennyson Synonyms

Englishman and Victorian poet (1809-1892)
(Noun)