Eucalyptus Coriacea Synonyms

Small to medium-sized tree of Australia and Tasmania having smooth white to light-grey bark shedding in patches or strips
(Noun)