Epigone Synonyms

ĕpĭ-gōn
An inferior imitator of some distinguished writer or artist of musician
(Noun)
Synonyms:
  1. epigon